top of page

Current Board Positions

Quy tắc PTO 

Các quy định RCP PTO là hướng dẫn nội bộ về cách chúng tôi vận hành. Họ giải quyết các hoạt động cơ bản, chẳng hạn như:  các cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được tổ chức và tiến hành khi nào và như thế nào, thành viên hội đồng quản trị và các cán bộ sẽ được bổ nhiệm hoặc bầu chọn như thế nào, thủ tục bỏ phiếu,  cách các ủy ban được tạo và ngừng hoạt động, v.v.

Đây được coi là một tài liệu sống, phản ánh các ưu tiên tổ chức của tư cách thành viên PTO.

Sửa đổi lần cuối: Tháng 11 năm 2019

bottom of page