top of page

Cơ hội tình nguyện

Rose City Park Elementary cần sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong năm học 2023-24! 

 

​Tình nguyện viên có thể là gia đình, bạn bè hoặc các thành viên trong cộng đồng có mong muốn giúp đỡ tại RCP. Xin xem qua các hoạt động hiện tại của trường học và của PTO đang cần tình nguyện viên giúp đỡ và vui lòng đăng ký theo liên kết dưới đây.

Nhu cầu tình nguyện hiện tại

Hỗ trợ ăn trưa và giải lao RCP

Giúp tình nguyện viên trong giờ ăn trưa và giờ giải lao cho học sinh của chúng tôi. Có nhiều ca làm việc!

Thông tin khác

Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện hoặc có ý tưởng về cách bạn có thể giúp đỡ, nhưng không chắc chắn về cách bắt đầu? Gửi email cho Điều phối viên tình nguyện của chúng tôi theo địa chỉ Volunteer@rosecityparkpto.org.

Quan tâm đến việc tình nguyện với Hội Phụ Huynh và hỗ trợ chương trình VDLI ngoài RCP? Truy cập biểu mẫu quan tâm đến tình nguyện viên HPH tại đây: Tình nguyện viên HPH

bottom of page